Вход за познати


Съдържание
Коментари
// COURSE_1.TXT 30.10.2009 р.ж.


КОМПЮТЪРНИЯТ ЕЗИК

Разсъжденията по-долу се отнасят не към хора,
а към наши мъртви представи,
изградени по пътя на човешко,
тоест спекулативно мислене.
Тези неща не важат и не могат да се
прилагат и ползуват при живи същества.

Компютърните технологии са тясно свързани с начина на мислене и изразяване, затова ние не можем да ги разглеждаме
на друг език. Ако направим това, оставаме без подръжката на своя език и обичаи, и трудно се ориентираме. Тоест губим
скорост, а както по-нататък ще стане ясно, скоростта в компютърния свят е важен показател, който не можем да пренебрегнем.

Какво общо има между езика и компютрите? Всеки е чувал, че именно програмни езици са средството
за управление на компютърните устройства. Но има една поредица подобия, която е добре да споменем явно:

- Процесорът е устройство, което реагира на команди, подобни на думите в езика.
- Програмата е надстройка на машината, която като наследник на процесорната технология, сама по себе си наподобява процесор.
- Програмните процеси контактуват един с друг чрез изречения.
- Човекът, натискайки копчета, подава към машината сигнали и с тях управлява полезната дейност на програмите.

Така ключът към загадката компютър е в разбирането на самия език. Човешкото съзнание по някакъв начин е подчинено на
езика и тази подчинена позиция прави езиковите системи трудни за възприемане. За да видим картинно езика трябва да
погледнем към нещо, което в некомпютърната реалност обикновено е прикрито. Прикрито, защото то е жива сърцевина
в поведението на хора или организации, а за тях никак не е приятно да бъдат обект на външно наблюдение.

Хората ползуват различни езици, но има превод от един език към друг.
Преводът се основата на множеството истински предмети и свойства.
Съпоставката дума-дума в два езика става когато двете думи сочат един и същ предмет.

Без да говорим за дефиниция, нека се опитаме да представим езика като една работна схема от три части:

1. Множество предмети и явления, които съществуват извън езика; (истинско множество)
2. Множество думи - символизиращи предметите; (езиково множество)
3. Преводач - който разбира и реди думите.


Резултатът от действието на тази схема е образ на истинското множество, съставен от подредени думи.
Човекът е малък, а светът-голям. По идея езиковото представяне в човешкия език е съкратено.
Фразата "котката яде мишки" посочва с три думи огромно множество истински събития, при всяко от които
едно животно от вида домашни котки е изяло по две или повече други животинки определени като мишки.
Получените по този начин образи се обменят лесно, защото думите са унифициран и популярен начин за чуване и изразяване.

Езиковата схема по-горе наподобява задача, в която има даденост и цел.
Ако я приложим към обикновения език, можем да видим няколко неща от пръв поглед:
Решението на тази задача би трябвало да е разказ, който описва света.
В пълният си обем тя вероятно е безсмислена, тъй като се опитва да изобрази себе си.
Силата на езиковата схема идва от възможността да бъде прилагана за подмножества от цялото.
Тя има свойството да се разлага, събира, и да следва подобни задачи, така че има частни
решения за много случаи.

С този текст ние правим точно това. Хората разбират най-добре своя език. Каквито и други схеми
да прилагат, тяхната крайна цел остава образ именно в техния език. Компютърните езици и
действия са част от такава поредица. Макар да изглежда увлекателно занимание, оперирането с езици
различни от човешкия език е уморително и неприлично в публична обстановка. Езиците в компютърен
смисъл подпомагат точна професия за хора и тази професия е предназначена да създава човешки
ценности, тоест най-често извън компютъра.

Да се обърнем към компютърните схеми и езици. Един език представлява задача
в която има ясно определени

вход ("дадено", условие, входно множество);
изход ("резултат", изходно множество, езиково множество, в което се представя фразата-решение);
преводач (механизъм, която изработва резултата).Ценността на компютърните езици идва от конкретните области, в които те работят.
Нещо повече. Сега ние ги наричаме компютърни заради машинните им приложения, но
те винаги са съществували в професиите на хората.

По принцип входното и изходното множество са разнородни, но често се случва те да имат
общи елементи, или да съвпадат. Така че са възможни различни задачи:

- приложени към еднакви вход/изход;
- произлизащи от едни и същ вход, но ползващи различни изходи;
- произлизащи от различни входни множества, но водещи към един и същ изход.

Разликата между входното и изходното множество в езиците създава неудобства.
На първо място необратимост. Езиковата задача не може да бъде приведена към обратна посока,
тоест не можем лесно да разменим местата на входното и изходното множество.
Една пречка за това е в самите две множества, които често са различни по обем и състав.
Друга пречка за това е в преводача, който може да е способен само на еднопосочен превод.
В човешките езици това неудобство се изразява в труден превод, а в компютърните
езици то често довежда то липсваща функция, която иначе би била желана и полезна.

Но ако схемата работи върху съвпадащо входно и изходно множество, има възможност за унификация, която улеснява
изучаването и ползването. В обикновените езици има специални части, целящи именно това удобство.
Във всеки език се среща изречение "Това е камък", което създава пряк образ на реалния предмет
в дума, удобна за следващи конструкции. Такива фрази съставят всъщност друг, преходен език между
истинския и езиковия свят. Преходният език е различен от общия и се нуждае от превод;
Заради този превод съществува тълковния речник. От превод се нуждае и обратния ход,
от език към реалност. В този превод също се намесват елементи извън думите - рисунки,
жестове и междинни фрази от типа "щракни тук", които нямат вътрешноезиков смисъл.
Това разделяне има други версии. Петрологията започва с няколко дефиниции на различни видове
скали, които съставят преход от обикновен език към професионален езиков пласт, за да работи
по-лесно в своите заключения. Свойството на езиците да се натрупват на пластове един върху друг
не е компютърен монопол. Когато се говори за езици от второ, трето ниво, става дума за разделяне
по същия начин.


Целта на всичко по-горе беше да хвърлим въженце, с чиято помощ по-късно да постром мост
между двата бряга на пропастта - между човешкия език и машинния език.

roncho.net